Na een korte feestelijke lezing is de dag georganiseerd rond vier thematische blokken. Het eerste blok betreft een nadere kennismaking met de zes in het Tijdschrift participerende verenigingen middels een panelgesprek met vertegenwoordigers van deze verenigingen. Daarna vinden gedachte-uitwisselingen plaats over vier actuele thema’s. Bij ieder thema zal een panel van sprekers kort het woord voeren, vervolgens is er discussie met aanwezigen in de zaal en deelnemers thuis, die via een livestreamverbinding met de conferentie verbonden zijn. De vier thema’s zijn gekozen op basis van een vragenronde onder (oud-)redactieleden.

 

 

Deelnemers

Het bestuur nodigt alle leden van de in het Tijdschrift participerende verenigingen en alle andere abonnees uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. Vanwege de regels rond corona gaan wij vooralsnog uit van maximaal honderd deelnemers in de zaal. Bij voor-inschrijving kan men kiezen tussen fysieke aanwezigheid in de zaal of deelname thuis via live streaming. Indien het aantal gegadigden voor aanwezigheid in de zaal de honderd overtreft, wordt een aantal van hen verzocht via de livestream deel te nemen. Bovendien zal deelname in de zaal verdeeld worden naar rato van het aantal leden van de zes in het Tijdschrift participerende verenigingen.

De jubileumdag wordt opgevat als een werkconferentie ten behoeve van het bevorderen van de continuering en de kwaliteit van het Tijdschrift. Deelname aan de conferentie is dan ook kosteloos, zowel voor de aanwezigen in Kortenberg als voor de deelnemers thuis. Met name hopen we op de inbreng van jongere lezers en auteurs van het Tijdschrift.

 

 

Format per onderdeel (vier thematische blokken)

Bij elk thema formuleren wij vooraf enkele vragen, gedachten of stellingen die als mogelijke insteek of stimulans kunnen dienen voor de panelleden en voor de deelnemers. Panelleden en deelnemers zijn vrij om andere aspecten van het thema te belichten.

Als aanzet voor de discussie krijgt ieder panellid vijf minuten om een eigen, specifieke inbreng te formuleren over het thema van dat panel. Het zwaartepunt valt op de gedachtewisseling die hierop volgt: tussen de panelleden, de aanwezigen in de zaal en de deelnemers thuis. Ieder themablok wordt voorgezeten door twee moderatoren, zodat zowel de begeleiding van de zaaldiscussie als de coördinering van de inbreng van de deelnemers thuis (via de streaming) kunnen plaatsvinden. De twee moderatoren bepalen zelf hun taakverdeling.

 

Kortom: een live én digitale, interactieve jubileumontmoeting.

 

 

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Frans Schalkwijk

 

9.30 - 10.00 uur inloop met koffie

 

10.00 - 10.15 uur Openingswoord

Jos Dirkx (hoofdredacteur; NPaV) en Wouter Gomperts (voorzitter bestuur, NPaV/NVPP)

 

10.15 - 10.45 uur Lezing

Michel Thys (BSP/VVPT) wordt gevraagd een inleiding te verzorgen met als onderwerp het Tijdschrift vanuit een multimodaal perspectief: als lezer, auteur, voormalig hoofdredacteur en voorzitter van het bestuur kent hij bij uitstek het Tijdschrift van alle kanten.

 

10.45 - 12.00 uur

Themablok 1. De zes verenigingen achter het Tijdschrift 

Moderatoren: Annemarie de Wit (NPaV/NVPP) en Johan de Groef (BSP/VVPT)

Panel: voorzitters (of een andere vertegenwoordiger) van de zes verenigingen die in het Tijdschrift participeren:

 • Lut De Rijdt voor de Belgische School voor Psychoanalyse (BSP);
 • Grete Waelbers voor de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (BVP);
 • Saskia Schmitz-Kooij voor de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV);
 • Linda Dil voor de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP);
 • Trees Traversier voor de Stichting Psychoanalyse en Cultuur (SPC);
 • Ronny Vandermeeren voor de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT).

 

De 6 panelleden brengen ieder in 5 minuten de eigen vereniging kort naar voren. Bijvoorbeeld een schets van de geschiedenis, doelen van de vereniging, aantal leden, opzet van de opleiding, actuele activiteiten, enkele gedachten over de betekenis van het Tijdschrift voor de eigen vereniging.

Aandachtspunten voor de discussie:

 1. Bevordert het Tijdschrift de psychoanalyse in het Nederlandse/Vlaamse taalgebied?
 2. Draagt het Tijdschrift bij aan het beeld dat de verenigingen van elkaar hebben?
 3. Bevordert het Tijdschrift de contacten tussen psychoanalytici?
 4. Kan het tijdschrift meer betekenen, activeren of organiseren? Zoals ontmoetingen tussen analytici, uitwisseling van voordrachten in wetenschappelijke vergaderingen, uitwisseling van opleidelingen, docenten, seminars, aanbieden van lees- en schrijfcursussen?
 5. Levert de samenwerking in het Tijdschrift tussen Nederland en Vlaanderen een inhoudelijke meerwaarde op? Wat zijn wensen en ideeën van jongere lezers en nieuwe auteurs?

 

12.00 - 13.00 uur LUNCH

 

13.00 - 14.00 uur

Themablok 2. Ontwikkelingen in de psychoanalytische behandelvormen in de afgelopen 25 jaar

Moderatoren: Willem Heuves (NPaV/NVPP) en Caroline Vanderhallen (VVPT)

Panel:

 • Christine Franckx (BVP/VVPT);
 • Marc Hamburger (NPaV/NVPP);
 • Nicole Vliegen (BSP/VVPT).

 

De 3 panelleden geven ieder in vijf minuten hun indruk van ontwikkelingen in de psychoanalytische theorie en behandelvormen en de aandacht daarvoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie:

 1. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in het psychoanalytisch klinisch werk bij volwassenen en kinderen/jeugdigen?
 2. Wat is er constant gebleven en wat valt er in de komende tijd te verwachten?
 3. Is er een verandering in indicatiestellingen, stromingen, behandelsettingen?
 4. Zijn er ontwikkelingen in de intercollegiale verhoudingen en discussies?
 5. Komt de diversiteit in zienswijzen en klinische toepassingen voldoende aan bod?
 6. Wordt uw belangstelling (als auteur, lezer) voldoende weerspiegeld in het Tijdschrift?
 7. Heeft u wensen ten aanzien van het Tijdschrift voor de komende jaren?

 

14.00 - 15.00 uur

Themablok 3. Psychoanalyse en wetenschappelijk onderzoek

Moderatoren: Jos Dirkx (NPaV) en Greet Kuipers (NVPP)

Panel:

 • Patrick Luyten (VVPT);
 • Reitske Meganck;
 • Wouter Gomperts (NPaV/NVPP).

 

De 3 panelleden formuleren ieder in vijf minuten een zienswijze op wetenschappelijk onderzoek naar psychoanalyse en de aandacht daarvoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie:

 1. Is wetenschappelijk onderzoek naar psychoanalyse gewenst en waarom?
 2. Welke vormen van onderzoek vindt u belangrijk: validatie van psychoanalytische theorieën en concepten (conceptonderzoek), toetsing van de werkzaamheid van de diverse psychoanalytische behandelvormen (effectonderzoek), onderzoek naar het proces in psychoanalytische behandelvormen (procesonderzoek)?
 3. Welke onderzoeksmethoden vindt u nodig en mogelijk (gevalsstudies, observatiestudies, RCT’s)?
 4. Wat is de rol van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden?
 5. Moet het Tijdschrift plaats inruimen voor artikelen over empirisch onderzoek inclusief statistische onderbouwing?
 6. Is het wenselijk als het Tijdschrift zich beperkt tot klinische en casuïstische studies van psychoanalytische theorie en behandeling?
 7. Verdient het aanbeveling in het Tijdschrift een rubriek ‹Onderzoek› op te nemen, waarin resultaten van empirisch onderzoek (RCT’s, meta-analyses) worden samengevat met verwijzing naar de betreffende tijdschriften?

 

15.00 - 16.00 uur

Themablok 4. Psychoanalyse, cultuur en samenleving

Moderatoren: Jens De Vleminck (BSP/VVPT) en Trui Missinne (BVP/SPC/VVPT)

Panel:

 • Sjef Houppermans (SPC);
 • Claudia Schnitzler (NPaV);
 • Marc Hebbrecht (BVP/VVPT).

 

De 3 panelleden formuleren ieder in vijf minuten enkele gedachten over de psychoanalytische reflectie op cultuur en samenleving en de aandacht hiervoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie

 1. Heeft de psychoanalyse een bijdrage buiten de behandelkamer, bijvoorbeeld aan het begrijpen van culturele en maatschappelijke verschijnselen?
 2. Heeft het Tijdschrift voldoende aandacht voor psychoanalytische visies op beeldende kunst, literatuur, toneel, film, muziek?
 3. Zijn er voldoende theoretische en klinische bijdragen die psychoanalytische reflectie mogelijk maken op maatschappelijke vraagstukken, zoals oorlog en geweld, racisme, etnisch-culturele diversiteit, migratie- en vluchtelingenproblematiek, genderverschillen, sociale ongelijkheid?
 4. Wordt het denken hierover aangekaart en gestimuleerd met artikelen en de diverse rubrieken? Geeft het Tijdschrift genoeg ruimte voor reacties van lezers en debat?

 

BORREL: 16.00 - 17.00 uur

 

 

Adres

Congrescentrum UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, B-3070 Kortenberg

 

 

Inschrijving

U kunt zich vanaf heden tot 7 november 2021 inschrijven voor deze werkconferentie middels een e-mail aan: tvpjubileum@gmail.com

 

Graag met vermelding van:

 • naam
 • adres
 • (kandidaat)lidmaatschap: BSP, BVP, NPaV, NVPP, SPC, VVPT of geen
 • eerste keuze voor
  • deelname in de zaal in Kortenberg
  • deelname door gebruik te maken van de livestream van de conferentie

 

Door coronamaatregelen is het aantal deelnemers in de zaal beperkt tot 100. Wij kunnen dan ook niet garanderen of een eerste keuze voor deelname in de zaal gehonoreerd kan worden. Een verdeelsleutel bepaalt bovendien het aantal inschrijvingen in de zaal naar rato van het aantal leden van de zes in het Tijdschrift participerende verenigingen. Het aantal deelnemers via live streaming is onbeperkt.

 

Deelname (via streaming óf in de zaal met lunch en borrel) is gratis en wordt u aangeboden door het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen en uitgeverij Boom.

 

Nadere inlichtingen over de werkconferentie kunt u krijgen middels tvpjubileum@gmail.com