Deelnemers

Het bestuur nodigt alle leden van de in het Tijdschrift participerende verenigingen en alle andere abonnees uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. De conferentie is hybride. Bij de inschrijving vooraf kan gekozen worden tussen fysieke aanwezigheid in de zaal of deelname thuis via een livestream. De jubileumdag wordt opgevat als een werkconferentie ten behoeve van het bevorderen van de continuering en de kwaliteit van het Tijdschrift. Deelname aan de conferentie is dan ook kosteloos, zowel voor de aanwezigen in Kortenberg als voor de deelnemers thuis. Met name hopen we op de inbreng van jongere lezers en auteurs van het Tijdschrift.

Let op: deze jubileumdag biedt het Tijdschrift u aan samen met Uitgeverij Boom. Zie voor inschrijving het einde van deze aankondiging.

 

Format per onderdeel (vier themablokken)

Bij elk thema formuleren wij vooraf enkele vragen, gedachten of stellingen die als mogelijke insteek of stimulans kunnen dienen voor de panelleden en voor de deelnemers. Panelleden en deelnemers zijn vrij om andere aspecten van het thema te belichten. Als aanzet voor de discussie krijgt ieder panellid vijf minuten om een eigen specifieke inbreng te formuleren over het thema van dat panel.

Het zwaartepunt valt op de gedachtewisseling die hierop volgt: tussen de panelleden, de aanwezigen in de zaal en de deelnemers thuis. Elk themablok wordt voorgezeten door twee moderatoren, zodat de begeleiding van de zaaldiscussie en de coördinering van de inbreng van de deelnemers thuis (via de streaming) tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De twee moderatoren bepalen zelf hun taakverdeling.

Kortom: een interactieve jubileumontmoeting, live én digitaal.

 

Programma

 

Dagvoorzitter: Frans Schalkwijk

 

9.30-10.00 uur            Inloop met koffie

 

10.00-10.15 uur          Openingswoord Jos Dirkx (hoofdredacteur; NPaV) en Wouter Gomperts (voorzitter bestuur, NPaV/NVPP)

 

10.15-10.45 uur          Lezing Michel Thys (BSP/VVPT), die een inleiding zal verzorgen met als titel: Het avontuur van de psychoanalytische schriftuur.

Als lezer, auteur, voormalig hoofdredacteur en voorzitter van het stichtingsbestuur kent Michel Thys het Tijdschrift van alle kanten.

 

10.45-12.00 uur          Themablok 1: De zes verenigingen achter het Tijdschrift

Moderatoren: Annemarie de Wit (NPaV/NVPP) en Johan de Groef (BSP/VVPT).

Panel: voorzitters (of andere vertegenwoordigers) van de zes verenigingen die in het Tijdschrift participeren:

-       Lut De Rijdt voor de Belgische School voor Psychoanalyse (BSP);

-       Grete Waelbers voor de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse (BVP);

-       Saskia Schmitz-Kooij voor de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV);

-       Linda Dil voor de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP);

-       Trees Traversier voor de Stichting Psychoanalyse en Cultuur (SPC);

-       Ronny Vandermeeren voor de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT).

 

De panelleden brengen ieder in vijf minuten de eigen vereniging kort naar voren. Bijvoorbeeld: een schets van de geschiedenis, doelen van de vereniging, aantal leden, opzet van de opleiding, actuele activiteiten, enkele gedachten over de betekenis van het Tijdschrift voor de eigen vereniging.

Aandachtspunten voor de discussie:

-       Bevordert het Tijdschrift de psychoanalyse in het Nederlandse/Vlaamse taalgebied?

-       Draagt het Tijdschrift bij aan het beeld dat de verenigingen van elkaar hebben?

-       Bevordert het Tijdschrift de contacten tussen psychoanalytici?

-       Kan het Tijdschrift meer betekenen, activeren of organiseren dan tot nu toe? (Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingen tussen analytici, uitwisseling van voordrachten in wetenschappelijke vergaderingen, uitwisseling van opleidelingen, docenten, seminars, aanbieden van lees- en schrijfcursussen.)

-       Levert de samenwerking in het Tijdschrift tussen Nederland en Vlaanderen inhoudelijk meerwaarde op?

-       Wat zijn wensen en ideeën van jongere lezers en nieuwe auteurs?

 

12.00-13.00 uur          LUNCH

 

13.00-14.00 uur          Themablok 2: Ontwikkelingen in de psychoanalytische behandelvormen in de afgelopen 30 jaar

Moderatoren: Willem Heuves (NPaV/NVPP) en Caroline Vanderhallen (VVPT).

Panel: Christine Franckx (BVP/VVPT), Marc Hamburger (NPaV/NVPP) en Nicole Vliegen (BSP/VVPT).

De drie panelleden geven ieder in vijf minuten hun indruk van ontwikkelingen in de psychoanalytische theorie en behandelvormen, en de aandacht daarvoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie:

-       Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in het psychoanalytisch klinisch werk bij volwassenen en kinderen/jeugdigen?

-       Wat is er constant gebleven en wat valt er in de komende tijd te verwachten?

-       Is er een verandering in indicatiestellingen, stromingen, behandelsettings?

-       Zijn er ontwikkelingen in de intercollegiale verhoudingen en discussies?

-       Komt de diversiteit in zienswijzen en klinische toepassingen voldoende aan bod?

-       Wordt uw belangstelling (als auteur, lezer) voldoende weerspiegeld in het Tijdschrift?

-       Heeft u wensen ten aanzien van het Tijdschrift voor de komende jaren?

 

14.00-15.00 uur          Themablok 3: Psychoanalyse en wetenschappelijk onderzoek

Moderatoren: Jos Dirkx (NPaV) en Greet Kuipers (NVPP).

Panel: Patrick Luyten (VVPT), Reitske Meganck en Wouter Gomperts (NPaV/NVPP).

De panelleden formuleren ieder in vijf minuten een zienswijze op wetenschappelijk onderzoek naar psychoanalyse en de aandacht daarvoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie:

-       Is wetenschappelijk onderzoek naar psychoanalyse gewenst en waarom?

-       Welke vormen van onderzoek vindt u belangrijk: validatie van psychoanalytische theorieën en concepten (conceptonderzoek), toetsing van de werkzaamheid van de diverse psychoanalytische behandelvormen (effectonderzoek), onderzoek naar het proces in psychoanalytische behandelvormen (procesonderzoek)?

-       Welke onderzoeksmethoden vindt u nodig en mogelijk (gevalstudies, observatiestudies, RCT’s)?

-       Wat is de rol van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden?

-       Moet het Tijdschrift plaats inruimen voor artikelen over empirisch onderzoek inclusief statistische onderbouwing?

-       Is het wenselijk als het Tijdschrift zich beperkt tot klinische en casuïstische studies van psychoanalytische theorie en behandeling?

-       Verdient het aanbeveling in het Tijdschrift een rubriek ‹Onderzoek› op te nemen, waarin resultaten van empirisch onderzoek (RCT’s, meta-analyses) worden samengevat met verwijzing naar de betreffende tijdschriften?

 

15.00-16.00 uur          Themablok 4: Psychoanalyse, cultuur en samenleving

Moderatoren: Jens De Vleminck (BSP/VVPT) en Trui Missinne (BVP/SPC/VVPT).

Panel: Sjef Houppermans (SPC), Claudia Schnitzler (NPaV) en Marc Hebbrecht (BVP/VVPT).

De panelleden formuleren ieder in vijf minuten enkele gedachten over de psychoanalytische reflectie op cultuur en samenleving en de aandacht hiervoor in het Tijdschrift.

Aandachtspunten voor de discussie:

-       Heeft de psychoanalyse een bijdrage buiten de behandelkamer, bijvoorbeeld aan het begrijpen van culturele en maatschappelijke verschijnselen?

-       Heeft het Tijdschrift voldoende aandacht voor psychoanalytische visies op beeldende kunst, literatuur, toneel, film, muziek?

-       Zijn er voldoende theoretische en klinische bijdragen die psychoanalytische reflectie mogelijk maken op maatschappelijke vraagstukken, zoals oorlog en geweld, racisme, etnisch-culturele diversiteit, migratie- en vluchtelingenproblematiek, seksuele diversiteit, genderverschillen, sociale ongelijkheid?

-       Wordt het denken hierover aangekaart en gestimuleerd met artikelen en de diverse rubrieken?

-       Geeft het Tijdschrift genoeg ruimte voor reacties van lezers en debat?

 

16.00-17.00 uur          BORREL

 

Inschrijving

U kunt zich vanaf heden tot uiterlijk 12 april 2024 inschrijven voor deze werkconferentie middels een e-mail aan tvpjubileum@gmail.com met vermelding van:

-       naam en voornaam

-       adres

-       (kandidaat-)lidmaatschap: BSP, BVP, NPaV, NVPP, SPC, VVPT of geen

-       eerste keuze voor:

o  deelname in de zaal in Kortenberg

o  deelname via de livestream van de conferentie

 

Het aantal deelnemers in de zaal is beperkt tot 175.

Deelname (via streaming óf in de zaal met lunch en borrel) is gratis en wordt u aangeboden door het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen en Uitgeverij Boom.

 

Nadere inlichtingen over de werkconferentie kunt u krijgen middels tvpjubileum@gmail.com.